കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ ഡല്‍ഹിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് ?
  0

കേന്ദ്രഭരണപ്രദേശമായ ഡല്‍ഹിയിലെ മുഖ്യമന്ത്രിയെ നിയമിക്കുന്നത് ആര് ?

 

Asked by Aromal

10-Nov-2017 16:35

Be the first one to answer this question


Questions 2782

Answers 3773

Related Questions