ബാങ്ക് ഇടപാടുകള്‍ക്കായി ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ ശബ്‌ദം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന വോയ്‌സ് ബയോമെട്രിക് ഓതെന്റിക്കേഷന്‍ സംവിധാനം അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക്
  0

ബാങ്ക് ഇടപാടുകള്‍ക്കായി ഉപഭോക്താക്കളെ അവരുടെ ശബ്‌ദം ഉപയോഗിച്ച് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിയുന്ന വോയ്‌സ് ബയോമെട്രിക് ഓതെന്റിക്കേഷന്‍ സംവിധാനം അടുത്തിടെ ആരംഭിച്ച ബാങ്ക് .

Asked by minnus

12-Jan-2017 11:47

1 Answers


  0സിറ്റി ഇന്ത്യ ബാങ്ക്

Answered by minnus

13-Jan-2017 10:40Your Answer


Questions 1821

Answers 2590

Related Questions